LET OP: Onze openingstijden zijn gewijzigd:
MA T/M DO: 09:00 - 17:00u  //  VRIJDAG: alleen op afspraak

Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Repair2day, verder kortweg aangeduid als R2D, gevestigd te Baarn aan de Oosterstraat 34 A, uitgevoerde (reparatie)werkzaamheden en leveranties.

REPARATIES
Reparatiewerkzaamheden en vervanging van onderdelen vinden uitsluitend plaats met betrekking tot de op het reparatieformulier van R2D vermelde door de opdrachtgever/klant opgegeven defecten en/of klachten.

PRIJZEN
De kosten van reparatie bestaan uit de kosten van te vervangen onderdelen, vermeerderd met reparatie-/montagekosten en eventuele verzendkosten. Alle prijzen zijn inclusief btw, zoals vermeld op onze website.

PRIJSOPGAVE REPARATIES
Prijsopgaven zijn uitsluitend gebaseerd op de door de klant omschreven defecten en/of klachten.

KEUZEVRIJHEID KLANT
Wanneer bij onderzoek door R2D blijkt dat de kosten van reparatie meer bedragen dan aanvankelijk is beraamd en aan de klant is opgegeven, wordt goedkeuring aan de klant gevraagd alvorens de reparatie wordt uitgevoerd; dit geldt eveneens indien vooraf geen prijsopgave kon worden gedaan. De klant kan na (definitieve) prijsopgave afzien van reparatie door R2D, in welk geval de klant uitsluitend onderzoekskosten en - indien van toepassing - verzendkosten verschuldigd is.

KWALITEIT ONDERDELEN
Tenzij anders met de klant is overeengekomen wordt bij reparaties door R2D in het algemeen gebruik gemaakt van nieuwe originele onderdelen. Zijn deze echter niet (meer) voor R2D verkrijgbaar dan zal R2D bij reparatie andere geschikte nieuwe onderdelen gebruiken om de hoogst mogelijke kwaliteit te waarborgen of zullen, indien dat voor bepaalde onderdelen gebruikelijk is, ruilonderdelen worden ingezet.

AANSPRAKELIJKHEID
- R2D is aansprakelijk voor verlies en diefstal van ter reparatie aangeboden producten.
- R2D behoudt zich het recht voor de te repareren apparatuur terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
- Door reparatiewerkzaamheden of anderszins kan dataverlies ontstaan. R2D aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van dataverlies.
- De klant is zelf verantwoordelijk voor het vooraf veilig stellen van gegevens en data, bijv. door middel van een back-up op een computer of op een zgn. “cloud”.
- Door een val, vocht of anderszins kan naast direct zichtbare schade ook onzichtbare schade (bijv. aan het moederbord) zijn ontstaan. 
Deze onzichtbare schade kan onopgemerkt blijven tot aan de uitvoering van reparatie-werkzaamheden door R2D en bij uitvoering van die werkzaamheden onverhoopt intreden c.q. tot onherstelbare uitval/defecten leiden. R2D aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor bedoelde reeds aanwezige (onzichtbare) schade en de gevolgen daarvan.

VERZENDING
R2D verzendt toestellen/apparaten uitsluitend met gangbare verzekerde verzending door PostNL. Verlies of schade bij verzending zal door R2D met PostNL worden afgehandeld. R2D vergoedt de schade (d.w.z. de uit te keren dagwaarde) niet eerder dan nadat PostNL de betreffende claim heeft afgehandeld en de schade heeft uitgekeerd.

GARANTIE
- R2D geeft na uitvoering van een reparatie -tenzij anders vermeld- twaalf maanden garantie op werkzaamheden en de bij de reparatiewerkzaamheden vervangen onderdelen. Deze garantietermijn gaat in op de factuurdatum. De garantie vervalt evenwel indien de klant of derden het gerepareerde product (toestel of tablet) zelf openen.
- Bij nieuwe schade na reparatie, zoals bijv. val- of vochtschade, alsmede bij softwarematige toepassingen (zoals jailbreaken, bricken e.d.) is geen garantie van toepassing.
- Barsten en/of scheuren van LCD en/of touchscreen vallen nimmer onder garantie.
- Wanneer binnen twaalf maanden na factuurdatum de op het reparatieformulier vermelde defecten en/of klachten terugkeren en de oorzaak daarvan duidelijk verband houdt met de door R2D uitgevoerde werkzaamheden zal R2D het defect kosteloos (proberen te) verhelpen, m.d.v. dat onderdelen die aanvankelijk niet werden vervangen en voor vervanging in aanmerking komen, in rekening worden gebracht.
- Indien blijkt dat de klacht een andere oorzaak heeft dan bij eerdere reparatie werd geconstateerd, wordt de (nieuwe) reparatie niet onder garantie, maar voor rekening van de klant tegen de geldende tarieven uitgevoerd, althans indien de klant besluit daarvoor opdracht aan R2D te verstrekken. Na hernieuwde reparatie gaat de garantieregeling (voor de duur van twaalf maanden na factuurdatum) opnieuw in.

FABRIEKSGARANTIE
Indien een ter reparatie aangeboden product onder fabrieksgarantie valt, komt die garantie te vervallen indien het toestel/tablet zonder toestemming van de leverancier door R2D (of andere aanbieders) wordt gerepareerd.

WATERSCHADE, ONDERZOEK EN REINIGING
Bij onderzoek en reiniging na waterschade, worden altijd onderzoekskosten in rekening gebracht. Wanneer een onderzoek of reparatie is uitgevoerd i.v.m. waterschade kan functievermindering of onherstelbare schade ontstaan ten gevolge van corrosie van onderdelen of het moederbord; R2D kan daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

NIET BETAALDE OF AFGEHAALDE PRODUCTEN
- Indien de klant verzuimt om de reparatiekosten aan R2D te betalen, is R2D gerechtigd het product onder zich te houden totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden.
- Wordt het product na herstel door R2D niet binnen vier weken na gereed melding betaald of, betaald zijnde, niet opgehaald, dan is R2D gerechtigd het product aan derden te verkopen om de reparatiekosten uit de opbrengst te verhalen. Extra kosten die daarvan het gevolg zijn komen ten laste van de klant.
- R2D is gerechtigd om producten, die niet kunnen worden gerepareerd en binnen vier weken na kennisgeving niet door de klant worden afgehaald, op milieuvriendelijke wijze te (laten) vernietigen.
- Indien R2D zich door wanbetaling van een klant of relatie genoodzaakt ziet incassomaatregelen of rechtsmaatregelen te (laten) treffen is de klant /relatie gehouden alle daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten te voldoen. De buitengerechtelijke kosten, verbonden aan incassowerkzaamheden, belopen ten minste 15% van de vordering met een minimum van € 75,00.

GESCHILLEN
Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing. Voorzover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten wijst R2D de rechtbank Utrecht aan voor kennisneming van geschillen die zijn ontstaan of zullen ontstaan met betrekking tot door R2D verrichte reparatiewerkzaamheden of leveranties.


Repair2day - Oosterstraat 34A 3742 SV Baarn - Tel. 035-8878404 - KvK 56878370 info@repair2day.com